Школа има 6 школских објеката у којима се изводи настава од I до IV разреда. Постојећи  школски објекти  распоређени су на територији општине Крушевац- и то:
1.        Матична школа у Паруновцу
2.        Гаглово
3.        Текије
4.        Пасјак
5.        Мали Шиљеговац
6.        Бован

Настава у објекту матичне школе изводи се у учионицама које ученици деле са ученицима старијих разреда, а које су опремљене основним намештајем уз могућност коришћења  медијатечког и  библиотечког  фонда,  специјализованих  кабинета  и рачунарске учионице.
Издвојена одељења у Текији, М.Шиљеговцу, Гаглову, Пасјаку и Бовну немају  фискултурну салу, али се за потребе наставе, користи дворишни простор, учионице и објекти у месту.

Циљеви и задаци Школског програма разредне наставе су:


        Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе,у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;
        Подстицање и развој  физичких и здравсвених способности деце и ученика;
 
        Оспособљавање за рад и даље образовање и  самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
        Оспособљавање за самостално и одговорно  доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;
        Развијањe  свести о државној и националној припадноти, неговање српске традиције и културе   као и традиције и културе националних мањина;
      Омогућавање укључивања у процес европског и међународног повезивања;
        Развијање свести о значају заштите  и очувања природе и животне средине;
        Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
        Уважавање плурализма   вредности и омогућавање, подстицање и изградња   сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;
        Развијањe  код  деце  и  ученика  радозналости  и  отворености  за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање  понашања      која  нарушавају  остваривање  права  на различитост;
        Поштовање права деце, људских и грађанских   права и основних слобода и развијање способности   за живот у демократски уређеном друштву;
        Развијање   и   неговање   другарства   и   пријатељства,   усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.


Сврха  програма  образовања:


        Квалитетно образовање и васпитање које омогућава свестран
развој сваког појединца у складу са могућностима и развојним потребама.
        Квалитетно образовање и васпитање омогућује стицање језичке,математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информативне писмености, неопходне за живот у савременом и  сложеном друштву.
        Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да  успешно задовољава сопствене потребе и интересе,  развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потрбе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском,друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.