По правилнику о наставном плану и програму основног образовања и васпитања биологија спада у обавезни наставни предмет од I до VIII разреда са по 2 часа недељно. Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју и законитостима које у њему владају.

Изучавањем биологије код ученика:

• развијамо одговарајуће квалитете и навике, запажања и способности критичког мишљења, објективност и логично расуђивање;
• љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу;
• ученици развијају хигијенске навике и здравствену културу, упознају грађу и функционисање сопственог организма и стекну одговорност за сопствено здравље и здравље других људи. По завршетку основног образовања и васпитања ученици приликом избора будућег занимања имају јасне појмове и представе о занимањима везаним за биологију, што ће омогућити квалитетно усмеравање уценика. У школи постоји биолошки кабинет.