Skupovi

46 Lekcija in

Skup i elementi skupa – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Operacije sa skupovima – Operacije u skupu prirodnih brojeva – Izrazi sa promenljivom

 

Preview this course - (37 preview lessons)

 • Deljivost brojeva

  39 Lekcija in

  Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS

   

  Preview this course - (4 preview lessons)

 • Ugao

  44 Lekcija in

  Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima

   

  Preview this course - (5 preview lessons)

 • Razlomci

  59 Lekcija in

  Pojam razlomka – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Brojevna poluprava – Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Izrazi sa razlomcima – Jednačine sa razlomcima – Nejednačine sa razlomcima

   

  Preview this course - (6 preview lessons)

 • Decimalni brojevi

  55 Lekcija in

  Decimalni zapis razlomka – Upoređivanje decimalnih brojeva – Sabiranje decimalnih brojeva – Oduzimanje decimalnih brojeva – Množenje decimalnih brojeva – Deljenje decimalnih brojeva – Izrazi sa decimalnim brojevima – Jednačine sa decimalnim brojevima – Nejednačine sa decimalnim brojevima – Približna vrednost broja.

   

  Preview this course - (5 preview lessons)

 • Razlomci i decimalni brojevi

  30 Lekcija in

  Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima – Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti – Procentni zapis razlomka i decimalnog broja

   

  Preview this course - (3 preview lessons)

 Celi brojevi

72 Lekcija in

Skup celih brojeva – Apsolutna vrednost celih brojeva – Upoređivanje celih brojeva – Sabiranje celih brojeva – Oduzimanje celih brojeva – Množenje celih brojeva – Deljenje celih brojeva – Izrazi sa celim brojevima – Jednačine sa celim brojevima – Nejednačine sa celim brojevima

 

Preview this course - (7 preview lessons)

 • Trougao

  73 Lekcija in

  Trougao – Stranice trougla – Uglovi trougla – Odnos stranica i uglova trougla – Podudarnost trouglova – Konstrukcije trouglova – Opisana kružnica trougla – Upisana kružnica trougla – Visina trougla – Ortocentar trougla – Težišna duž trougla – Težište trougla – Značajne tačke trougla

   

  Preview this course - (7 preview lessons)

 • Racionalni brojevi

  98 Lekcija in

  Skup racionalnih brojeva. Upoređivanje racionalnih brojeva. Decimalni zapis racionalnog broja. Sabiranje racionalnih brojeva. Oduzimanje racionalnih brojeva. Množenje racionalnih brojeva. Deljenje racionalnih brojeva. Izrazi sa racionalnim brojevima. Jednačine sa racionalnim brojevima. Nejednačine sa racionalnim brojevima. Procenti i primena.

   

  Preview this course - (9 preview lessons)

 

Realni brojevi

34 Lekcija in

Kvadrat racionalnog broja – Kvadratni koren – Rešavanje jednačine x2=a – Skup realnih brojeva – Iracionalni brojevi – Decimalni zapis realnog broja – Zaokrugljivanje realnog broja

 

Preview this course - (4 preview lessons)

 • Pitagorina teorema

  38 Lekcija in

  Pitagorina teorema – Pitagorina teorema primena na kvadrat – Pitagorina teorema primena na pravougaonik – Pitagorina teorema primena na trougao – Pitagorina teorema primena na romb – Pitagorina teorema primena na trapez – Pitagorina teorema primena u konstrukcijama – Obrt pitagorine teoreme

   

  Preview this course - (6 preview lessons)

 • Stepenovanje

  32 Lekcija in

  Pojam stepena – Množenje stepena jednakih osnova – Deljenje stepena jednakih osnova – Množenje stepena jednakih izložilaca – Deljenje stepena jednakih izložolaca – Stepen stepena – Izrazi sa stepenima – Operacije sa stepenima.

   

  Preview this course - (4 preview lessons)

 • Polinomi

  68 Lekcija in

  Algebarski izrazi – Polinomi – Sabiranje polinoma – Oduzimanje polinoma – Množenje polinoma – Deljenje polinoma – Kvadrat binoma – Razlika kvadrata – Rastavljanje polinoma na činioce.

   

  Preview this course - (7 preview lessons)

 • Krug

  36 Lekcija in

  Osnovne osobine kruga -Poluprečnik i prečnik kruga – Kružni luk – Centralni ugao kruga – Periferijski ugao kruga – Obim kruga – Dužina kružnog luka – Površina kruga – Površina kružnog isečka 

Sličnost trouglova

20 Lekcija in

Talesova teorema o proporcionalnim dužima – Deljenje duži na jednake delove – Deljenje duži u zadatom odnosu – Sličnost trouglova – Stavovi o sličnosti trouglova – Sličnost trouglova i primena – Obim i površina sličnih trouglova – Primena sličnosti na pravougli trougao.

 

Preview this course - (2 preview lessons)

 • Tačka, prava i ravan

  29 Lekcija in

  Međusobni položaj tačaka i prava u ravni – Međusobni položaj dve prave u ravni – Prava normalna na ravan – Međusobni položaj dve ravni – Udaljenost tačke od ravni – Ortogonalna projekcija na ravan – Ugao između prave i ravni – Ugao između dve ravni – Diedar – Rogalj – Poliedri

   

  Preview this course - (3 preview lessons)

 • Jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom

  49 Lekcija in

  Pojam izraza – Ekvivalentni izrazi – Linearni izrazi – Linearne jednačine sa jednom nepoznatom – Jednačine sa zagradama – Jednačine sa razlomcima – Jednačine sa nepoznatom u imeniocu – Rešavanje jednačina uvođenjem nove nepoznate – Jednačine sa parametrima – Primena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom – Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom – Kako se rešavaju […]

   

  Preview this course - (7 preview lessons)

 • Prizma

  32 Lekcija in

  Pojam prizme – Kocka – Kvadar – Dijagonala kocke – Dijagonala kvadra – Površina kocke – Površina kvadra – Zapremina kocke – Zapremina kvadra – Trostrana prizma – Površina trostrane prizme – Zapremina trostrane prizme – Šestostrana prizma – Površina šestostrane prizme – Zapremina šestostrane prizme.

   

  Preview this course - (3 preview lessons)

 • Piramida

  30 Lekcija in

  Pojam piramide – Četvorostrana piramida – Površina četvorostrane piramide – Zapremina četvorostrane piramide – Trostrana piramida – Površina trostrane piramide – Zapremina trostrane piramide – Šestostrana piramida – Površina šestostrane piramide – Zapremina šestostrane piramide.

   

  Preview this course - (3 preview lessons)

 • Linearna funkcija

  23 Lekcija in

  Linearna funkcija oblika y=kx+n – Eksplicitni oblik funkcije – Implicitni oblik funkcije – Grafik linearne funkcije – Presek grafika linearne funkcije sa koordinatnim osama – Nula linearne funkcije – Znak linearne funkcije – Tok linearne funkcije – Crtanje i čitanje grafika linearne funkcije

   

  Preview this course - (2 preview lessons)

 • Sistemi jednačina sa dve nepoznate

  40 Lekcija in

  Linearna jednačina sa dve nepoznate – Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate – Grafički prikaz sistema jednačina – Ekvivalentni sistemi – Rešavanje sistema jednačina metodom zamene – Metoda zamene – Rešavanje sistema jednačina metodom suprotnih koeficijenata – Metoda suprotnih koeficijenata – Primena sistema linearnih jednačina

   

  Preview this course - (4 preview lessons)

 • Valjak

  20 Lekcija in

  Pojam valjka – Mreža valjka – Visina valjka – Osnova valjka – Omotač valjka – Površina valjka – Zapremina valjka – Tekstualni zadaci sa valjkom.

   

  Preview this course - (2 preview lessons)

 • Kupa

  19 Lekcija in

  Pojam kupe – Mreža kupe – Visina kupe – Osnova kupe – Omotač kupe – Osni presek kupe – Površina kupe – Zapremina kupe

   

 

Završni ispit 2018