ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА

 

Члан 48.

 Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

 - прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе;

- сарађује са одељенским старешином и предметним наставницима;

- редовно присуствује родитељским састанцима;

- благовремено обавештава одељенског старешину (у року од 48 сати) о разлозима изостанка детета са наставе и правда изостанке до два дана;

- благовремено испуњава обавезе материјалног дуговања свог детета према школи;

- обавести одељенског старешину о специфичностима здравственог стања свог детета, ако оне постоје;

- поштује налоге и упутства дежурног наставника или спремачице по уласку у школску зграду;

- школском полицајцу на његов захтев покаже личну карту или другу исправу ради идентификације;

- пружа помоћ Школи у остваривању васпитне функције школе;

- доприноси реализацији планираних задатака и побољшању услова рада Школе;

- у Школу долази прикладно одевен и пристојно се понаша;

- негује ауторитет Школе код ученика;

- уколико родитељ или његово дете дође у сукоб са другим ученицима, родитељима или запосленима у Школи, родитељ је дужан да проблем решава мирним путем, уз помоћ запослених у Школи (учитеља, одељенског старешине, психолога, педагога, школског полицајца, директора).

  

Члан 49.

 Родитељу, односно старатељу је забрањено да:

 - уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу угрозити живот и здравље ученика и запослених, односно нанети штета школској имовини;

- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,

- пуши у просторијама и дворишту Школе;

- користи мобилни телефон за време одржавања родитељских састанака, однодно састанка Савета родитеља, као и седницама Школског одбора;

- у време одржавања наставе улази у учионице;

- непристојно и увредљиво се понаша према запосленима у Школи.