Мисија

Мисија наше школе је да ученици развијају компетенције, стичу применљива знања и усвајају комуникацијске и информационо-технолошке вештине, које ће бити основа за даље формално образовање и целоживотно учење. Тимски рад се остварује кроз организацију рада која почива на изучавању обавезних предмета, изборних програма и активности, као и целодневној настави и продуженом боравку. Користећи искуства досадашње добре традиције и применом иновативних метода рада обезбеђујемо да се чиниоци образовно–васпитног процеса осећају задовољно и безбедно, уз међусобно разумевање, уважавање и поверење.

Визија

Желимо да наша школа буде место потпуног и слободног развоја ученика и запослених у складу са сопственим потенцијалима, уз подршку и међусобну сарадњу. Наша школа ће и у наредном периоду бити посвећена образовању и васпитању ученика који ће бити одговорни чланови друштва и својим компетенцијама заузимати важно место у нашој, али и европским земљама. Неговаћемо активности усмерене на оспособљавање ученика за целоживотно учење и на стварање подстицајне, сарадничке и толерантне атмосфере за све учеснике образовног процеса. Такође, учинићемо све да се наставни процес додатно осавремени уз коришћење информационо- комуникационе технологије, уз пратећа инфраструктурна улагања, која ће допринети да настава буде квалитетнија и да омогући свестрани развој личности сваког ученика.