ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.06.2022. godine u saradnji sa PU "Nata Veljković" realizovana je Obuka za samovrednovanјe kvaliteta rada predškolskih ustanova (PU) sa ciljem osnaživanja timova za samovrednovanje PU za kvalitetno sprovođenje procesa samovrednovanja. Ovu obuku sprovodi Centar za evropske politike (CEP) kao deo projektnog zadatka koji se odnosi na Unapređenje procesa samovrednovanja u predškolskim ustanovama u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) - "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje" (ECEC). Razrada projektnog zadatka je definisana u saradnji MPNTR i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV).

  1656069

  Specifični ciljevi odnose se na unapređivanje kompetencija vaspitača, medicinskih sestara stručnih saradnika i direktora za:

  • razumevanje svrhe, koncepta i ciklusa samovrednovanja;
  • razumevanje okvira za samovrednovanje (oblasti, standardi, pokazatelji i instrumenti) i procesa samovrednovanja;
  • analizu podataka i zaključivanje na osnovu podataka dobijenih tokom procesa samovrednovanja;
  • izradu izveštaja o samovrednovanju i plana za unapređivanje kvaliteta.

  Obuku su održale Milena Kojić i Anita Erić. Polaznici obuke bili su zaposleni u PU iz Kruševca, Vlasontica, Leskovca, Kraljeva, Novog Pazara.

  165606971

  Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje" u okviru pomenutog projektnog zadatka predviđa planiranje i realizaciju aktivnosti koje treba da doprinesu unapređivanju procesa i praksi samovrednovanja kroz razvoj i primenu različitih tehnika i instrumenata za praćenje i vrednovanje kvaliteta rada PU i jačanje kompetencija praktičara koji su prepoznati kao ključni akteri u procesu promene prakse u skladu sa polazištima programske koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U tom smislu, predviđena je realizacija 20 jednodnevnih obuka za samovrednovanje kvaliteta rada PU po programu stručnog usavršavanja za zaposlene u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji ima status programa od javnog interesa. Obuku će proći odabrani članovi timova za samovrednovanje iz 162 PU na teritoriji Republike Srbije.

 2. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18.06.2022. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Sveti Sava" Čitluk, organizovan je seminar sa temom: „Praćenje, vrednovanje i podsticanje napredovanja učenika u skladu sa obrazovnim standardima". Opšti cilј seminara odnosi se na obučavanje i podsticanje nastavnika za primenu različitih načina i kriterijuma vrednovanja postignuća učenika u funkciji njihovog napredovanja i unapređenja kvaliteta učenja i nastave.

  287566517 5

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Primena različitih instrumenata za proveru obrazovnih postignuća učenika u skladu sa obrazovnim standardima i analiziranje rezultata u cilјu podsticanja napredovanje učenika;
  • Korigovanje sopstvene prakse na osnovu analize učeničkih postignuća primenom različitih tehnika učenja i oblika rada;
  • Upućivanje nastavnika na načine osnaživanja učenika da vrednuju sopstvena postignuća;
  • Procena potreba učenika za dodatnom podrškom u radu na osnovu postignuća i
  • Kako ohrabriti nezainteresovane i nemotivisane učenike da promene negativan stav o sopstvenim mogućnostima.

  Autorke i realizatorke seminara bile su: Božana Jeveričić i Nadežda Popović.

 3. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 18.06.2022. godine organizovao besplatan seminar sa temom: „Vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda zasnovanim na kompetencijama u srednjim stručnim školama" sa cilјem unapređivanja kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju nastave, kao i praćenje i vrednovanje postignuća učenika u skladu sa ishodima.

  288708949 530697

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Unapređivanje kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju nastavnih aktivnosti u skladu sa ishodima;
  • Osposoblјavanje nastavnika za kreiranje instrumenata za praćenje i vrednovanje ostvarenosti ishoda po nivoima postignuća učenika;
  • Osposoblјavanje nastavnika za kreiranje jedinstvenih kriterijuma ocenjivanja i
  • Osposoblјavanje nastavnika za primenu jedinstvenih kriterijuma kako bi se obezbedilo standardizovano ocenjivanje.

  Autorke i realizatorke seminara bile su: Slađana Kaplarević i Aleksandra Miletić.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 16.06.2022. godine, u okviru manifestacije "Vidovdan 2022." koja se sprovodi pod pokrovitelјstvom grada Kruševaca, realizovano je predavanje sa temom: "Vidovdan u istoriji srpskog naroda i grada Kruševca". Teme predavanja dale su istorijski osvrt na značajne momente u našoj, ali i svetskoj prošlosti.

  IMG 20220616

  Iznenađujuće se koliko bitnih istorijskih događaja odigravalo na Vidovdan. Samo poreklo i koreni praznika vezuju se za slovensko pagansko božanstvo Svetovid, koji je bio bog obilja i rata i koji je po nekim predanjima bio srpski vrhovni bog. Kao u mitu o Svetovidu, koji je mogao da gleda na sve četiri strane sveta, tako je i predavanje dobilo jedan širi kontekst, gde su u živoj diskusiji predavači i polaznici dolazili do odgovora na brojna pitanja sa osvrtom na prošlost i njenog daljeg uticaja na budućnost. Nezaobilazna tema, svakako bila je vezana za Kosovski boj, srednjovekovnu srpsku prestonicu Grad Kruševac i njenog osnivača Kneza Lazara, kao deo jednog opšteg narativa koji svedoči o želji da se sačuva državnost i identitet jednog naroda.

  Predavači su bili Vesna Radojević i Bojan Panić.

 5. U Centru za stručno usavršavanje Krusevac 15.06.2022. godine realizovana je interaktivna radionica "Sa prirodnjacima u pohode" sa ciljem vršnjačke edukacije učenika i upoznavanja prirodnih i kulturnih odlika kruševačkih naselja.

  165544860

  Radionicu je organizovalo Udruženje biologa Kruševac u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje Kruševac u okviru manifestacije "Šarengradska ekologijada 2". Polaznici su bili učenici šestog razreda OŠ "Jovan Popovic", a realizatorke su bile nastavnice: Verica Spasojević, Marija Jugović, Olivera Kolarić i Marina Simić.