ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 13.12.2018. godine, realizovana je prva od tri radionice u okviru projekta: "Mala škola gvaličarenja". Ovaj Projekat je u julu dobio priznanje za kvalitet od strane Centra za promociju nauke, uz čiju podršku se i sprovodi.

  Radionice pohađaju učenici razredne i predmetne nastave osnovnih škola: "Jovan Popović","Velizar Stanković Кorčagin" i "Brana Pavlović", a realizatorke su: profesorka biologije Olivera Кolarić i profesorka engleskog jezika Ana Кrstić.

  Na prvoj radionici: "Sove – male mudrice" učenici su realizovali sledeće aktivnosti:

  • Anketa: "Šta znam o sovama"
  • Interaktivno i edukativno predavanje "Život sova"
  • Prezentacija: "Sove našeg kraja"
  • Prezentacija: "Disekcija – laboratorijska vežba"
  • Radionica: "Da li umem da prepoznam tu sovu"
  • "Upoznavanje sa budućim radionicama"

  DSCN1829

  Projekat "Mala škola gvaličarenja" ima za zadatak da obuči učenike za samostalno izvođenje labotratorijskog ogleda disekcije gvalica i na taj način upoznaju način ishrane sova. Kroz interaktivne edukativne radionice učenici će steći znanje o staništu, anatomiji, ugrožavanju i zaštiti sova. Izradom zbirke sa anatomskim kostima koje su pronađene u gvalicama učenici će dokazati da su sove velike grabljivice i čime se hrane i na taj način upoznati anatomiju sisara.

  Projekat je u korelaciji sa više predmeta: biologija, ekologija, tehničko i informatičko obrazovanje, ornitologija, čuvari prirode, priroda i društvo, a jedan od posebnih ciljeva projekta je da učenici koji nauče da izvode disekciju i determinišu anatomske kosti ceo postupak predstave vršnjacima u svojim školama.

 2. U Cilju jačanja kompetencija za komunikaciju i saradnju članova Društvo učitelja Kruševca, Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 08.12.2018. godine organizovao seminar sa temom: "Škola i porodica partneri u prevenciji vršnjačkog nasilja".

  DSCN1822

  Seminar se bavi preverivanjem vršnjačkog nasilja u okviru tematskih celina:

  • Uzroci vršnjačkog nasilja
  • Vaspitni stilovi i mogućnost prevencije vršnjačkog nasilja u porodičnom kontekstu
  • Uloga škole u prevenciji vršnjačkog nasilja
  • Delovanje porodice i škole u prevenciji vršnjačkog nasilja
  • Plan partnerskog delovanja porodice i škole

  Specifični ciljevi programa su:

  • Proširivanje znanja nastavnika o faktorima koji deluju na smanjenje vršnjačkog nasilja
  • Unapređenje kompetencija nastavnika za uključivanje roditelja u preventivne aktivnosti za smanjenje vršnjačkog nasilja
  • Ovladavanje mogućim strategijma za preventivno delovanje na smanjenje stepena vršnjačkog nasilja
  • Osposobljavanje učesnika za planiranje preventivnih aktivnosti kroz partnerski odnos porodice i škole

  Realizatori su bili: Bratislav Simić i Anita Perić.

 3. Za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja članova Udruženja profesora biologije "Bioks" iz Kruševca, Centar za stručno usavršvanje Kruševac je 08.12.2018. godine organizovao seminar sa temom: "Realizacija novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi"

  Ciljevi seminara usmereni su na unapređivanje metodičkih kompetencija nastavnika biologije za efikasnu realizaciju novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi i njihovu edukaciju za uspešnu organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave biologije i ostvarivanje ciljeva i ishoda.

  DSCN1828

  Teme programa:

  • Analiza Nastavnih programa biologije za osnovnu školu u Republici Srbiji i zemljama evropske unije
  • Spiralni model nastavnih programa biologije u osnovnoj školi
  • Realizacija spiralnog modela Nastavnog programa bilogije primenom inovativnih modela nastave
  • Metodičko oblikovanje časa i didaktičkih materijala za obradu bioloških sadržaja inovativnim modelima

  Realizatori seminara bili su: Tomka Miljanović, Vera Županec i Vujadin Zdravković.

 4. Centar za stručno usavršavanje Kruševac 01.12.2018. godine organizovao je Seminar pod nazivom: „Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II” sa ciljem upoznavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanja svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

  ksnsj

  Specifični cilјevi predstavlјaju podsticanje nastavnika da radom u redovnoj i dodatnoj nastavi, kao i u sekcijama, osavremenjenim oblicima i metodama rada utiču na podizanje kvaliteta nastave srpskog jezika i književnosti.

  Realizatori seminara bili su: Aleksandar Milanović, Mihajlo Pantić i Milan Šipovac. 

 5. Centar za stručno usavršavanje Kruševac 01.12.2018.godine organizovao je Seminar pod nazivom: „Kako lako do kvalitetnog učenja” sa cilјem unapređivanja kompetencije prosvetnih radnika za planiranje i praćenje rezultata učenja kako bi se pobolјšao kvalitet procesa učenja.

  kl

  Specifični cilјevi:

  • Upoznavanje nastavnika sa pristupom usmerenim na učenje kojim se olakšava proces učenja i popravlјaju rezultati učenja.
  • Osnaživanje nastavnika za planiranje procesa učenja, kroz definisanje cilјeva i ishoda učenja i izbora odgovarajućih aktivnosti učenja.
  • Podrška nastavnicima u praćenju i vrednovanju rezultata učenja učenika.

  Realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić, Snežana Rajković i Jelica Dimić.